توضیحات

کاربرد این فندک هم بسیار آسان است.بدین صورت که در هنگام فندک زدن شوک الکتریکی خفیفی وارد دست مخاطب میشود. فندک شوکی و سرکاری کاربرد جالبی دارد به این صورت که میتوانید برای شخصی که برای روشن کردن آتش به فندک نیاز دارد بدهید سوژه مورد نظر وقتی فندک شوخی را در دست بگیرد و برای روشن کردن آتش فندک سرکاری را فشار دهد شوک خفیفی باعث غافلگیری او شده و صحنه جالب و خنده داری را رقم میزند.