توضیحات

مداد شوخی نرم وسیله ایی جالب و جذاب برای شوخی با افراد محصل است و یا نقاشها و یا هر کسی که با مداد سروکار دارد.