توضیحات

حیوانات سه بعدی خطای دید هستند . طوری طراحی شده است که شما احساس می کنید حیوانات سر خود را به هر سمتی که شما می روید می چرخوانند.و بسیار روی طراحی محصولات وقط گذاشته شده است . همانطور که در تصویر هم می بینید پوزه حیوانات به سمت بیرون هستند . اما در اصل تو رفتگی می باشد و با خطای دید احساس می کنید که تمایل به سمت بیرون دارند . برای دیده شدن بهتر ، از فاصله نزدیک با یک چشم ببینید . و تمرکز به پوزه حیوانات داشته باشید . این محصول برای اولین بار در ایران توسط گروه ما تولید شده است. و نمونه ی مشابه ندارد