توضیحات

7 حالت تنظیم ارتغاع ، 3 حالت تنظیم جلو پایی ، 5 حالت تنظیم زاویه پشتی ، دارای حالت خواب کامل برای استفاده از نوزادی ، دارای سینی دوبل برای سرو و بازی ، تنظیم فاصله سینی تا سینه کودک ، کمربند قابل تنظیم دارای پد های شانه ای و بین پاها ،دارای سبد وسایل ، قابلیت نصب سینی روی پایه های پشتی برای اشغال فضای کمتر ، پایه های جلو دارای چرخ است