توضیحات

صندلى غذاى جويى، مجهز به ٣ مرحله زاويه خواب و ٧ مرحله ارتفاع قابل تنظيم ميباشد. همچنين سينى و جاپايى اين محصول نيز قابليت تنظيم در سه مرحله دارا هستند.