توضیحات

این محصول دارای پشتي صندلي 3 حالته است. تنظيم ارتفاع 7 حالته و کمربند 5 نقطه اي دارد. داراي 2 سيني مجزا است. امکان شستشوي آسان را برای مصرف کننده فراهم می کند.