توضیحات

این استخر توپ دارای 9 ضلع رنگارنگ است که با بست کمربندی به یکدیگر متصل میشوند. همچنین بست کمربندی جهت نصب نیاز می باشد. قطر استخر حدود 230 سانتی متر خواهد بود. استخر دارای یک ورودی و خروجی خواهد بود.