توضیحات

برای دوستدادان نينجا، تانک Dieselnaut شکار اژدها بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود. همچنین، این امکان را خواهید داشت که از طریق اپلیکیشن این بازی را در محیط AR بازی کنید.