توضیحات

همان طور که میدانید بستن کمربند خودرو، باعث افزایش ایمنی و کاهش صدمات ناشی از حوادث رانندگی می شود. بنابراین نقش مهمی در حفظ سلامتی سرنشینان خودرو دارد. ولی اکثر کودکان از بستن کمربند ایمنی ممانعت می کنند و این کار برایشان سخت است .این وسیله بخاطر داشتن شکل عروسکی، کودک را به بستن کمربند ایمنی تشویق می کند و علاوه بر جنبه سرگرمیش، باعث می شود گردن کودک در مدت بسته بودن کمربند ایمنی اذیت نشود. علا‌وه بر این بخاطر داشتن بالشت کوچک، مانع خسته شدن سر و گردن کودک در هنگام خواب رفتن او در خودرو می شود و از این رو برای استراحت کودک در مسیرهای طولانی مناسب است.